Grey heron. Photo by Kalle Pihelgas

Common cranes. Photo by Kalle Pihelgas

Barnacle goose. Photo by Kalle Pihelgas

Greylag goose. Photo by Kalle Pihelgas

Northern lapwing. Photo by Kalle Pihelgas

Mute swan. Photo by Kalle Pihelgas

Whooper swan. Photo by Kalle Pihelgas

Greater white-fronted goose. Photo by Kalle Pihelgas

Ruff. Photo by Kalle Pihelgas

Tufted duck. Photo by Kalle Pihelgas